Úvodní slovo zakladatelů Nadačního fondu Gymnázia Nad Štolou

Nadační fond Gymnázia Nad Štolou byl založen v roce 2013, v roce oslav 50 let své existence. Fond vznikl z iniciativy stávajícího pedagogického sboru, bývalých studentů a rodičů studentů současných, což jsou také skupiny, jimž by měla činnost Fondu nejvíce prospět.

Hlavním cílem Fondu je shromažďovat finanční prostředky a využívat je k všestrannému rozvoji gymnázia a podpoře jeho studentů a pedagogů. Fond bude podporovat rozšíření standardní výuky a projektového vyučování, výuku cizích jazyků, vyrovnávání sociálních rozdílů a zajištění rovných příležitostí pro všechny studenty, další vzdělávání pedagogů, materiální vybavení gymnázia a mimoškolní činnosti (sportovní, kulturně – společenské a cizojazyčné).

Fond zapojí do své činnosti studenty i pedagogy, a to jak při získávání prostředků Fondu, tak při realizaci projektů, které budou podporovat.

Cílem Fondu je vytvořit živou organizaci, jež bude pružně reagovat na aktuální potřeby gymnázia, jeho studentů a pedagogů a bude dlouhodobě podporovat rozvoj a prestiž Gymnázia Nad Štolou.

Těšíme se na spolupráci s vámi a uvítáme jakékoli náměty pro práci Fondu.

Srdečně
Renata Schejbalová a Martin Novotný

Členové nadace

Správní rada

Předsedkyně správní rady Renata Schejbalová zástupce školy
Místopředsedkyně správní rady Renáta Novotná zástupce rodičů
Členové správní rady Jana Dlouhá zástupce školy
Ivana Maršálková zástupce školy
Zuzana Kreuzziegerová zástupce školy
Markéta Čejková zástupce rodičů
Jana Zurynková zástupce rodičů
Jana Bednářová zástupce rodičů

Dozorčí rada

Členové dozorčí rady Romana Tylová zástupce rodičů
Helena Vrbenská zástupce rodičů
Denisa Neubauerová zástupce rodičů

Zřizovatelé

Renata Schejbalová
Martin Novotný

Účel nadačního fondu

  • podpora materiálního dovybavení gymnázia, učební pomůcky, kulturní, výtvarná, sportovní činnost apod.
  • mimoškolní činnost, rozšíření výuky (rozšíření nabídky)
  • podpora výuky cizích jazyků
  • vyrovnání sociálních rozdílů mezi studenty – zajištění možnosti příležitosti pro všechny studenty,
  • preventivní programy, projekty, prezentace a rozvoj profilace školy,
  • podpora a rozvoj talentu studentů
  • podpora pedagogů – vzdělávání, zvyšování kvalifikace, apod.
  • volnočasové aktivity (vlastní pořádané akce v oblasti kulturně-společenské, jazykové, sportovní, apod.)